Sứ chia khí Gas Diffuse

SỨ CHIA KHÍ 24KD
SỨ CHIA KHÍ 36KD
SỨ CHIA KHÍ 40KD
SỨ CHÍ KHÍ PANA 500A